نظارت بر عملیات اجرایی شافت تغذیه دستگاه حفاری تونل خط 2 قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

 

 

شهر اصفهان 

 

            

 

  • اجرای خط 2 قطار شهری اصفهان

 

نظارت بر عملیات اجرایی شافت های تهویه 11 و 12 خط یک قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

   

 

شهر اصفهان 

 

            

 

  • نظارت بر عملیات اجرایی شافت های تهویه 11 و 12 خط یک قطار شهری اصفهان

 

 

مدیریت طرح مطالعات، طراحی و اجرای خط دو قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

   

 

شهر اصفهان 

 

            

 

  • مدیریت بر طراحی ایستگاه ها، مسیر، دپو و سازه های جانبی خط 2در راستای توسعه حمل و نقل عمومی

 

 

 

  • 25 کیلومتر مس:یر به صورت تونل های تک و دوقلو
  • 23 ایستگاه جزیره ای و ساحلی
  • دپو و پارکینگ به مساحت 40 هکتار و ظرفیت 42 رام قطار