مدیریت طرح مطالعات، طراحی و اجرای خط دو قطار شهری اصفهان

 

 

  سازمان قطار شهری اصفهان و حومه       

   

 

شهر اصفهان 

 

            

 

    • مدیریت بر طراحی ایستگاه ها، مسیر، دپو و سازه های جانبی خط 2در راستای توسعه حمل و نقل عمومی

 

 

 

    • 25 کیلومتر مس:یر به صورت تونل های تک و دوقلو
    • 23 ایستگاه جزیره ای و ساحلی
    • دپو و پارکینگ به مساحت 40 هکتار و ظرفیت 42 رام قطار