سد برآفتاب

                             

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                        شهرستان حاجی آباد                               تغذیه مصنوعی و نیاز صنایع منطقه

 

 

 

 

سد برآفتاب

 

 

سد دراشکفت

سد دراشکفت

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                        شهرستان حاجی آباد                    تغذیه مصنوعی و بهبود و توسعه اراضی کشاوزی

 

 

 

سد دراشکفت

 

سد مخزنی جنگ‌آباد

 

                                                 

    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                               شرق سمیرم                                                       بهبود و توسعه کشاورزی

                                                                                                                                         

سد مخزنی تنگ‌سحر

 

                                                      

    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                           جنوب‌غربی سمیرم                                     افزایش راندمان تونل چشمه لنگان

                                                                                                                                         

سد مخزنی کیار شرقی (سورک)

                           

  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری                    جنوب‌شرقی شهرکرد                                  بهبود و توسعه اراضی کشاورزی