علاج بخشی سد چلوگهره

                             

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                         شهرستان بندرعباس                                                شرب و صنعت

 

 

 

علاج بخشی سد چلوگهره

 

 

 

سد برآفتاب

                             

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                        شهرستان حاجی آباد                               تغذیه مصنوعی و نیاز صنایع منطقه

 

 

 

 

سد برآفتاب

 

 

سد دراشکفت

سد دراشکفت

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                        شهرستان حاجی آباد                    تغذیه مصنوعی و بهبود و توسعه اراضی کشاوزی

 

 

 

سد دراشکفت

 

مطالعات تکمیلی و مرحله اول انتقال آب از سرشاخه‌های الموت‌رود به دشت قزوین

 

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای قزوین                             استان قزوین                                          تأمین آب شرب و کشاورزی

 

 

   

  

 

 

 

 

سد انحرافی رودشت

 

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                    شرق شهرستان اصفهان                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه