مطالعات پایه منابع آب

برنامه ریزی منابع آب طرحها، مطالعات منابع و مصارف، طرح‌های جامع آب، مطالعات هواشناسی، هیدروژئولوژی، آب‌های زیرزمینی، تخصیص آب و طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، آماربرداری منابع آب و ...

 

محدوده خدمات

مطالعات منابع و مصارف آب

مطالعات  بهره برداري يكپارچه از منابع آب حوضه اي

مطالعات شبیه سازی و بهینه سازی برنامه ریزی منابع آب سدها

آماربرداری از منابع آب و نظارت برآن

تعيين منحني فرمان بهره برداري از سيستم هاي تك مخزني و چند مخزني

مطالعات پایه منابع آب شامل: هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و برنامه ریزی منابع آب