محیط زیست

شرکت مهندسي مشاور زایندآب همواره با توجه به اهميت حفظ و نگهداري محيط زيست نسبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام نموده است.

محدوده فعالیت

مطالعات زيست محيطي مربوط به آب، خاك و هوا

ارزيابي اثرات زيست محيطي

مديريت زيست محيطي

پايش محيط زيست

امحا و دفع پسمانده‌ها

صرفه جويي در انرژي و مواد