شبكه هاي فاضلاب و آبهاي سطحي شهري
تعدادي از مجربترين كارشناسان و تكنسينهاي متخصص، انجام خدمات مهندسي از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداري و نگهداري در فعاليتهاي مرتبط با شبكه هاي فاضلاب و آبهاي سطحي شهري را به عهده دارند. خدماتي نظير انجام مطالعات شناخت، مفهومي، طراحي مقدماتي، طراحي تفصيلي و همچنين نظارت بر اجرا و خدمات مديريت طرح ، دامنه فعاليتهاي محدوده خدمات را در برمي‌گيرد.

محدوده خدمات

شبكه‌هاي جمع‌آوري
خطوط انتقال فاضلاب
مقاوم سازي سامانه هاي فاضلاب در مقابل زلزله
  شبكه‌هاي جمع‌آوري روانابهاي سطحي
كنترل رواناب در منشاء و بكارگيري رويكرد نوين در استفاده از انواع Lid و BMPها در سطح شهر با هدف ارتقاء كيفيت آبهاي سطحي و منظر شهري
سيستمهاي تله‌متري و پايش كمي و كيفي شبكه آبهاي سطحي و فاضلاب