Modern urban wastewater treatment plant.

تصفیه‌ آب و فاضلاب

همزمان با افزایش جمعیت، کاهش منابع آب و افزایش خشكسالی‌ها، استفاده از منابع آبی غیرمتعارف نظیر آب‌های لب‌شور، آب دریا و پساب‌های صنعتی و شهری به طور فزاینده‌ای در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز با توجه به نیازهای آبی صنایع مختلف، شرایط اقلیمی و همچنین تامین آب شرب، استفاده‌های از این آب‌های غیرمتعارف یكی از راهكارهای اصلی در برون رفت از این مهم به شمار می‌آید. از سوی دیگر، استانداردهای جدید زیست‌محیطی در زمینه تخلیه پساب‌های تولیدی صنایع مختلف، صاحبان صنایع را بر آن داشته است تا نسبت به تصفیه این پساب‌ها و رساندن به مقادیر مجاز و یا بازچرخانی و استفاده مجدد اقدامات عملی و موثری انجام دهند.

از اینرو، شركت مهندسين مشاور زایندآب به عنوان یكی از شركت‌های پیشرو در علوم و فناوری‌های مهندسی اقدام به توسعه فعالیت‌های خود در زمینه‌های مرتبط با پروژه ‌های آب از قبیل توزیع آب شرب، تصفیه پساب‌های صنعتی و شهری، بازچرخانی و استفاده مجدد، پروژه‌های آبرسانی و شبكه توزیع آب و انتقال فاضلاب نموده است.

محدوده خدمات

مطالعات شناخت (شناسایی موقت کلی پروژه)

مطالعه مرحله اول (گزارش تفضیلی)

مطالعه مرحله دوم (تفضیلی)

مطالعه مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)