بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی

استفاده از اصول و مفاهيم اقتصادي و همچنين سنجش اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي پروژه‌ها بر آتيه حيات اجتماعي- اقتصادي و محيط فرهنگي جوامع از عوامل مهم تصميم‌گيري و طراحي برنامه‌هاي عمراني و مهندسي است كه از سالهاي دور در دستور كار اين مهندسين مشاور قرار داشته است.

 

 محدوده خدمات

  مطالعات اقتصادي طرح‌هاي عمراني
  مطالعات اجتماعي، اقتصادي، نظام بهره‌برداري و مشاركت مردمي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
مطالعات آمايش سرزمين
مطالعات طرح‌هاي هادي روستايي