بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی

استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی و همچنین سنجش اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای پروژه‌ها بر آتیه حیات اجتماعی- اقتصادی و محیط فرهنگی جوامع از عوامل مهم تصمیم‌گیری و طراحی برنامه‌های عمرانی و مهندسی است که از سالهای دور در دستور کار این مهندسین مشاور قرار داشته است.

 

 محدوده خدمات

  مطالعات اقتصادی طرح‌های عمرانی
  مطالعات اجتماعی، اقتصادی، نظام بهره‌برداری و مشارکت مردمی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
مطالعات آمایش سرزمین
مطالعات طرح‌های هادی روستایی