سد دراشکفت

سد دراشکفت

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان                        شهرستان حاجی آباد                    تغذیه مصنوعی و بهبود و توسعه اراضی کشاوزی

 

 

 

سد دراشکفت

 

نظرات برای این پست بسته شده است.