شبکه آبیاری تحت فشار دشت لیشتر نواحی عمرانی ۳ تا ۶

                                                          

 جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد                                                                               شهرستان گچساران – دشت لیشتر           


توسعه و بهبود اراضی کشاورزی منطقه

افزایش راندمان و عملکرد محصول

   اشتغال زایی

 

 

آبیاری تحت فشار دشت لیشتر

 

 

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.