شبکه آبیاری برخوار

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 برخوار- اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   کانال های اصلی ودرجه ۲

 

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.