سد مخزنی دهان

 

                                    شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                          جنوب سمیرم                       توسعه و بهبود اراضی کشاورزی جنوب سمیرم

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.