سد انحرافی رودشت

 

                                 

  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                    شرق شهرستان اصفهان                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

 

 

   

  

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.