سد کاکیزه

 

                           

   شرکت آب منطقه‌ای لرستان                                     شمال کوهدشت                                   بهبود و توسعه اراضی کشاورزی منطقه

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.