سد مخزنی خنچه

 

                            

   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                                          غرب کاشان                              تأمین آب اراضی کشاورزی پایین‌دست

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

نظرات برای این پست بسته شده است.