سد مخزنی کردشامی

                           

  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری                   جنوب‌شرقی گندمان                              بهبود و توسعه کشاورزی اراضی منطقه

                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.