سد گوجان

                           

  شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری                   جنوب‌غربی فارسان                            بهبود و توسعه کشاورزی اراضی پایین‌دست

                                                                                                                                                                    تأمین آب صنایع منطقه

                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.