سد مخزنی حنا

                           

   شرکت آب منطقه‌ای اصفهان                                جنوب سمیرم                                              بهبود و توسعه اراضی کشاورزی 

                                                                                                                                         

 

نظرات برای این پست بسته شده است.