ساماندهی رودخانه مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب تونل چشمه‌لنگان از خروجي تونل تا درياچه سد زاينده‌رود (پلاسجان)

 

شركت آب منطقه‌اي اصفهان

جنوب فريدونشهر

بستر سازی، ساحل سازی و تتثبيت جداره ها، شيب شکن های مسير و نوسازی بندها و پل ها

 

  • انجام مطالعات و طراحي هيدروليكي و ارائه طرح تثبيت و ساماندهي رودخانه بادجان و پلاسجان در طول ۷۰ كيلومتر به منظور كنترل و تثبيت رودخانه و طراحي سامانه‌هاي برداشت آب از رودخانه در شرايط افزايش دبي و تغيير رژيم رودخانه
  • طراحي بندهاي سنتي (نوسازي) و احداث بندهاي جديد.
نظرات برای این پست بسته شده است.