شركت مهندسين مشاور زايندآب با درك عميق مسئوليت خويش در انجام مطالعات و طراحي و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي بزرگ ملي و استاني و نقش مؤثر خود در شكل‌دهي ابعاد و مشخصات فني و اجرائي طرح‌ها،  با تكيه بر پرسنل متخصص و كارآمد مصمم است به منظور تأمين رضايت مشتريان، بهبود مستمر فرآيندها و حفظ بازارهاي موجود و دستيابي به بازارهاي جديد، نظام مديريت كيفيت خود را با خواسته‌هاي استاندارد ايزو 9001 ويرايش سال 2008 منطبق سازد.

اين شركت براي تحقق اهداف فوق خط‌مشي خود را بر پايه موارد ذيل قرارداده است:

  1. توسعه پروژه‌هاي در دست اقدام
  2. افزايش سطح رضايت كارفرمايان پروژه‌ها
  3. آموزش مستمر كاركنان در راستاي دستيابي به دانش و فناوري مورد نياز
  4. برنامه‌ريزي كليه عوامل شركت به منظور انجام دقيق، كامل و به موقع طرح‌ها

ضمناً نماينده‌اي با اختيارات لازم از سوي اين مديريت تعيين شده است تا مسئوليت ايجاد، استقرار و نظارت مستمر بر عملكرد نظام را بر عهده گيرد و فعاليتهاي قسمتهاي مختلف را با يكديگر هماهنگ نمايد.

تحقق هرچه نيكوتر اين مهم، تنها با همكاري و تلاش همه‌جانبه تمامي مديران و كاركنان شركت ميسر خواهد بود. اين مديريت متعهدانه عملكرد نظام را در مراحل پيش‌بيني شده و به طور منظم بازنگري مي‌نمايد.

موارد فوق چارچوبي براي تعيين اهداف كيفيت بوده و جهت حفظ تناسب، سالانه بازنگري مي‌شود.