کارفرما:  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

 

محل اجرای پروژه:  استان اصفهان

اجزای طرح:

اجزای مختلف طرح شامل : بررسی گزینه های مختلف تامین و انتقال آب ، مطالعات طرح تونل انتقال آب بطول 17کیلومتر، مطالعات طرح تصفیه خانه آب با ظرفیت در حدود 216 میلیون متر مکعب در سال ، خطوط انتقال اصلی در طولی بیش از 200 کیلومتر ، بطریق ثقلی با اختلاف ارتفاع حدود 300 متر، مخازن ذخیره آب و مطالعات شبکه توزیع آب و تحلیل وضعیت هیدرولیکی موجود

هدف :

خدمات مهندسی برای انجام مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب شرب اصفهان بزرگ از انتهای تونل آبرسانی کاشان تا محل اتصال به رینگ اصلی (خطوط لوله آبرسانی به مخازن اصلی آبرسانی اصفهان بزرگ). اجرای طرح تکمیلی آیرسانی به 14 شهرستان استان اصفهان جهت تامین کمبود آب شرب جمعیت تحت پوشش طرح در افق سال 1410 که به حدود 5/5 میلیون نفر خواهد رسید و 73 شهر و 78 دهستان و تعداد 1195 روستای دارای سکنه را شامل می‌گردد.  که از طریق 3 خط لوله با قطر اسمی1600 و 1400 میلیمتر با مجموع طول حدود 200 کیلومتر و با اختلاف ارتفاع در حدود 300 متر به طریق ثقلی صورت می‌گیرد .