كارفرما:  شركت آب منطقه‌اي اصفهان

 

محل اجراي پروژه:  استان اصفهان

اجزای طرح:

اجزای مختلف طرح شامل : بررسی گزينه های مختلف تامين و انتقال آب ، مطالعات طرح تونل انتقال آب بطول 17کيلومتر، مطالعات طرح تصفيه خانه آب با ظرفيت در حدود 216 ميليون متر مكعب در سال ، خطوط انتقال اصلی در طولی بيش از 200 کيلومتر ، بطريق ثقلي با اختلاف ارتفاع حدود 300 متر، مخازن ذخيره آب و مطالعات شبکه توزيع آب و تحليل وضعيت هيدروليکی موجود

هدف :

خدمات مهندسي براي انجام مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب شرب اصفهان بزرگ از انتهاي تونل آبرساني كاشان تا محل اتصال به رينگ اصلي (خطوط لوله آبرساني به مخازن اصلي آبرساني اصفهان بزرگ). اجرای طرح تکمیلی آیرسانی به 14 شهرستان استان اصفهان جهت تامین کمبود آب شرب جمعیت تحت پوشش طرح در افق سال 1410 که به حدود 5/5 ميليون نفر خواهد رسيد و 73 شهر و 78 دهستان و تعداد 1195 روستاي داراي سکنه را شامل مي‌گردد.  كه از طريق 3 خط لوله با قطر اسمي1600 و 1400 ميليمتر با مجموع طول حدود 200 كيلومتر و با اختلاف ارتفاع در حدود 300 متر به طريق ثقلي صورت مي‌گيرد .