محیط زیست

شرکت مهندسی مشاور زایندآب همواره با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست نسبت به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های خود در گرایش های مختلف اقدام نموده است.

محدوده فعالیت

مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا

ارزیابی اثرات زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی

پایش محیط زیست

امحا و دفع پسمانده‌ها

صرفه جویی در انرژی و مواد