با توجه به نمودار سازمانی و وجود دپارتمان‌های متنوع تخصصی، این مهندسین مشاور در کلیه محدوده‌های مهندسی از طراحی پایه تا اجرا و بهره‌برداری خدمات گسترده خود را ارائه می‌نماید:

  • خدمات امکان‌سنجی
  • مطالعات پایه
  •  طراحی مرحله اول
  • طراحی تفصیلی (مرحله دوم) در تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی
  • نظارت کارگاهی در کلیه مراحل ساخت و بهره‌برداری
  • خدمات مدیریت طرح و مشاور کارفرما
  • تهیه و تنظیم اسناد و برگزاری مناقصات