شبکه های فاضلاب و آبهای سطحی شهری
تعدادی از مجربترین کارشناسان و تکنسینهای متخصص، انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیتهای مرتبط با شبکه های فاضلاب و آبهای سطحی شهری را به عهده دارند. خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا و خدمات مدیریت طرح ، دامنه فعالیتهای محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.

محدوده خدمات

شبکه‌های جمع‌آوری
خطوط انتقال فاضلاب
مقاوم سازی سامانه های فاضلاب در مقابل زلزله
  شبکه‌های جمع‌آوری روانابهای سطحی
کنترل رواناب در منشاء و بکارگیری رویکرد نوین در استفاده از انواع Lid و BMPها در سطح شهر با هدف ارتقاء کیفیت آبهای سطحی و منظر شهری
سیستمهای تله‌متری و پایش کمی و کیفی شبکه آبهای سطحی و فاضلاب