سامانه انتقال آب و شبکه توزیع آب شهری

        مطالعات مرحله اوّل

در قـسمت خطـوط انتقـال آب؛ فعالیت هـایی نظیر:

  برآورد جمعیت و نـیاز آبـی تا سـال مقصد طرح
   مسیریابی
  تهیه پلان و پروفیل از مسیر خط لـوله
  انجام محاسبات هیدرولیکی
  انتخاب جنس لوله مناسب
  انـتخاب پـوشش منـاسب درصـورت نـیاز
  طـراحی سیستـم حفـاظت کاتدیـک بـرای لوله هـای فـولادی
  تهیه نقشه هـای موردنیاز مـرحله اوّل

 

در قـسمت شبکه توزیع آب؛ فعالیت هایی نظیر:

 تعیین سطوح آبگیری لوله ها
آنالیز تعادل هیدرولیکی شبکه
تعیین جنس لوله های مناسب
تهیه نقشه های مرتبط
تهیه نقشه های موردنیاز مرحله اوّل

مطالعات مرحله دوّم

 تهیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ـ خصوصی براساس مطالعات مصوب مرحله اوّل