خدمات شرکت مهندسین مشاور زایندآب به شرح زیر می باشد :

– شبکه آبیاری و زهکشی و شبکه های آبیاری تحت فشار

  • طراحی و نظارت بالغ بر 200 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی

– جمع آوری و ساماندهی فاضلاب و پساب

  • شبکه جمع آوری و تأسیسات انتقال و تصفیه فاضلاب و تأسیسات انتقال پساب شهرستان مبارکه جابجایی کلکتور اصلی فاضلاب 1600 میلیمتر شمال اصفهان حین بهره برداری

– سد سازی

  • ارائه خدمات مهندسی مشتمل بر مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای بیش از 50 مورد انواع سدها در نقاط مختلف کشور، تهیه استاندارد مطالعات سدهای خاکی کشور و مطالعات علاج بخشی، شکست سد، رفتارسنجی

– تونل های انتقال آب

  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای بیش از 200 کیلومتر تونل های انتقال آب، غالباً در شرایط پیچیده زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیکی

– سامانه های انتقال و توزیع آب شهری

  • مطالعه و اجرای سامانه های بزرگ انتقال آب شرب به کلان شهر اصفهان و دیگر شهرها در سایر نقاط کشور، مشتمل بر تونل های انتقال، خطوط اصلی آبرسانی، ایستگاه های پمپاژ، تجهیزات برقی و مکانیکی، تصفیه خانه ها، مخازن و … .

– تصفیه خانه آب شهری

  • طراحی پایه و مشاور کارفرما در پروژه طراحی و سـاخت تصفیه خانه سامانه دوم آب کلانشـهر اصـفهان 14 شهرستان با ظرفیت 6/9 متر مکعب در ثانیه با استفاده از ظرفیت فرایند و تکنولوژی های مدرن روز به منـظور کاهش تلفـات و راندمان کمی و کیفی بالا که جمعیتی بالـغ بر 6 میلیـون نـفر را هـمراه با سامانه قبلی تحت پوشش قرار خواهد داد.

– سامانه های تامین و انتقال آب

  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای خطوط انتقال آب طی فرآیند مسیریابی در کریدورهای مختلف، غربال گزینه ها از دیدگاه های مختلف زمین شناسی، اجتماعی، زیست محیطی، هیدرولیکی و اقتصادی و در نهایت طراحی اجزای سامانه برتر شامل آبگیر، نیروگاه، خط لوله، تونل، سیفون، ایستگاه های پمپاژ، شیرخانه ها، مخازن و روش اجرا.

– خدمات مدیریت طرح 

  • انجام مدیریت طرح‌های بزرگ ملی و نیز خدمات دفتر فنی کارفرما و کنترل مهندسی پروژه‌ها اعم از : مدیریت مطالعات طراحی، مدیریت اجرا، تسهیل امور قراردادی، مالی و …

– قطار شهری

  • خدمات مهندسی در بخش هایی از خط 1 و مدیریت مطالعات، طراحی و اجرای خط 2 قطار شهری اصفهان اعم از بخش های ساختمانی و تجهیزات و ناوگان این خط؛ شامل مدیریت فرایند ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران تونل ها، ایستگاه ها، پایانه جامع و سایر بخش ها و نیز فرایند انتخاب پیمانکار برای تامین مالی و اجرای پروژه بزرگ تجهیزات خط 2 از تجارب 10 سال اخیر زایندآب در این زمینه محسوب می شود.

– مدیریت جامع منابع، مصارف و حقوق آب

  • به واسطه رویارویی با مسائل پیچیده فنی- حقوقی و اجتماعی در طرح های مورد مطالعه از جمله در حوضه زاینده رود، شرکت مهندسین مشاور زایندآب از تجارب ارزنده و منحصر به فردی در مباحث مدیریت منابع و مصارف و مطالعات حقوق آب و تهیه پیوست‌های فنی- حقوقی لازم برای ساماندهی مسائل اجتماعی مرتبط با حوزه آب و سازگاری با کم آبی برخوردار می باشد. از جمله شاخص ترین تجارب در سطح کشور، “مطالعات جامع منابع و مصارف حوضه زاینده رود” و “مطالعات حقابه ها و حقوق آب در حوضه زاینده رود” می باشد.

 – و …