ردیفتاریخ ثبتموضوعنوع سندواحد منتشر کنندهمهلت ارسال سنددریافت
۱۹۸/۰۹/۰۳
خدمات مدیریت طرح انجام مطالعات بررسی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی گزینه های مختلف تامین آب صنعت استان اصفهان از خلیج فارس
ارزیابی فنیدفتر امور قراردادها تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲دریافت اسناد