مطالعات اندازه گیری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

                  شركت آب منطقه‌اي اصفهان

                      استان اصفهان   

 • جمع‌آوری اطلاعات اولیه
 • خرید و تکمیل تجهیزات موردنیاز
 • تجهیز اکیپ‌های صحرایی
 • اندازه‌گیری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی موجود در شبکه پایش
 • تهیه گزارش ماهانه و ارسال برای کارفرمای طرح
 • تهیه گزارشات نهایی و ارسال برای کارفرمای طرح

 

 

 •  ارزیابی تغییرات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده‌های مطالعاتی اصفهان، برخوار، میمه، مورچه‌خورت، نجف‌آباد و لنجانات

 

 

 

 

مطالعات بیلان آب زیرزمینی در حوضه آبریز درجه ۲ گاوخونی

 

                  شركت آب منطقه‌اي اصفهان

                      حوضه آبریز گاوخونی  

 • جمع آوری اطلاعات
 • بروز رسانی اطلاعات هواشناسی هیدرولوژی و آب‌های زیرزمینی
 • تهیه نقشه‌های موردنیاز با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی
 • رفع نواقص آماری موجود
 • تهیه گزارشات پایه هواشناسی هیدرولوژی آب های زیر زمینی و کیفیت منابع آب
 • تهیه گزارش بیلان منابع آب ذر ۲۱ محدوده مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی  

 

 

 •  بروز رسانی بیلان منابع اب در حوضه آبریز گاوخونی

 

 

 

 

نظارت بر آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در استان اصفهان (دور سوم)

 

                  شركت آب منطقه‌اي اصفهان

                      استان اصفهان 

 • بررسی صحرایی آمار برداشتی توسط شرکت‌های آمار بردار
 • آموزش اکیپ‌های صحرایی
 • تهیه نرم‌افزارهای موردنیاز
 • بررسی دفتری آمار برداشتی
 • برنامه‌ریزی انجام کار
 • هماهنگی با ارگان‌های دولتی و خصوصی
 • هماهنگی با معاونت‌های محترم مختلف شرکت آب منطقه‌ای
 • تهیه گزارشات مورد نیاز
 • تکمیل و تأیید آمار نهایی

 

 • بروز رسانی اطلاعات منابع و مصارف آب استان اصفهان