شبكه آبياري قره آقاج

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 سمیرم- اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي انتقال و اصلي

 

   

  

 

 

 

 

شبكه آبياري دشت حلوايي

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 چقاخور – چهارمحال بختیاری

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي انتقال، اصلي ودرجه ۲

 

   

  

 

 

 

 

شبكه آبياري مهيار و جرقويه

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 مهیار- جرقویه اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي انتقال، اصلي ودرجه ۲

 

   

  

 

 

 

 

شبكه آبياري رودشت

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 رودشت- اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي انتقال، اصلي ودرجه ۲

 

   

  

 

 

 

 

شبكه آبياري برخوار

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 برخوار- اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي اصلي ودرجه ۲

 

   

  

 

 

 

 

شبکه آبیاری حنا

      

                  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 

 

    

                 حنا – اصفهان

              

  

                    توسعه و بهبود اراضی کشاورزی  منطقه

              اشتغال‌زایی

 

                                   كانال هاي انتقال ، اصلي ودرجه ۲